Referat fra bestyrelsesmøde i GF Havnsø Park d. 17 – 02 – 22

Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 17.02.2022 kl. 14.00 på Strandengen 15 i Havnsø

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og bemærkninger til denne dagsorden

2. Hjemmeside og medlemskartotek

3. Udsendelse af indkaldelse til kommende generalforsamling

4. Afholdelse af generalforsamling

5. Kontrol af medlemskab og udlevering af stemmesedler

6. Valg af stemmetællere

7. Valg af dirigent

8. Bestyrelsens beretning

9. Regnskab

10. Indkomne forslag fra medlemmerne

11. Bestyrelsens forslag

12. Blomstereng

13. Natursti

14. Budget og medlemsbidrag

15. valg til bestyrelsen

På valg er:

Anders Skafte modtager genvalg

Svend Aage Carlsen modtager genvalg

Karsten Ry modtager genvalg

16. Valg af suppleant

På valg Keld Jørgensen modtager genvalg

17. Valg af intern revisor

På valg er Leif Jørgensen modtager genvalg

18. Valg af revisorsuppleant

19. Næste Møde

20. Bestyrelsesmiddag

21. Evt.

Ad 1:

Referatet blev godkendt med en tilføjelse til pkt. 6: ” … beplante de nære områder med vilde blomster.” Her tilføjes:  ”med mere”.

Ad 2:

På hjemmesiden tilføjes dato for generalforsamlingen samt kopi af brev til Kalundborg kommune om vejret (Ret og ejerskab af Havnsø Parkvej)

Revisoren arbejder med en opdatering af medlemskartoteket.

Ad 3:

Når medlemskartoteket er opdateret, vil vi udsende indkaldelse til generalforsamling.

Ad 4:

Generalforsamling vil blive afholdt d. 9/4 kl. 14 i Eskebjerg Forsamlingshus.

Ad 5:

Thorbjørn og Karsten står for kontrol af medlemskab og udlevering af stemmesedler.

Ad 6:

Valg af stemmetællere foretages ved indledning af generalforsamlingen.

Ad 7:

Samme procedure som pkt. 6

Ad 8:

Beretningen revideres efter bestyrelsesmødet.

Ad 9:

Godkendt

Ad 10:

Ingen indkomne forslag.

Ad 11:

Bestyrelsens forslag fremgår af pkt. 12 og 13

Ad 12:

Der vil blive foreslået etablering af en jordvold delvist bestående af et jordskrab på fællesarealet ved Skelbakken. Her etableres endvidere en blomstereng, og på arealet overfor plantes en trælund. Thorbjørn og Anders kommunikerer om endelig udfærdigelse af forslaget.

Ad 13:

Udsat til nærmere drøftelse i forhold til afventning af godsejerens planer om natursti.

Ad 14:

Budgettet er vedtaget.

Punkterne 15 – 18: Ingen kommentarer.

Ad 19:

Næste bestyrelsesmøde: 9/4 kl. 13

Ad 20:

Thorbjørn undersøger muligheder for besøg på lokationer, der har erfaringer med biodiversitet.

Referent: Karsten

Dette indlæg blev udgivet i 2022. Bogmærk permalinket.