Ordinær Generalforsamling, Lørdag d. 09. april, kl. 14.00 i Eskebjerg Forsamlingshus, Nyløkkevej 2, 4593 Eskebjerg. Dagsorden.

Dagsorden

I henhold til vedtægterne § 10

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning

Se bilag 1

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

se bilag 2

5. Indkomne forslag fra medlemmerne

6. Forslag fra bestyrelsen

Forslag 1. Plantning af enkeltstående træer          se bilag 3

Forslag 2. Fremme af biodiversite                      se bilag 4

7. Forslag til rammebudget og fastsættelse af medlemsbidrag

Der foreslås uændret medlemsbidrag på kr. 1.000

Administrationsgebyr foreslås uændret kr. 500

Se bilag 6

8. Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er:

Formand                       Anders Skafte                                                     modtager genvalg

Best. Medl.                  Svend-Aage Carlsen                                           modtager genvalg

Best. Medl.                  Karsten Ry                                                           modtager genvalg

9. Valg af suppleant til bestyrelsen

På valg er:                    Keld Jørgensen                                                   modtager genvalg

10. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg er:

Revisor               Leif Poulsen                                      modtager ikke genvalg

Revisorsuppleant           Bent Hansen                                    modtager genvalg                 

11. Eventuelt

Bilag 1.

Bestyrelsens beretning for andet halvår 2021

Bestyrelsen må desværre erkende at der har forestået et større oprydningsarbejde efter den foregående bestyrelse.

Ved nærmere gennemgang, viste det sig at der var uorden i regnskabet, hvilket allerede blev påpeget på sidste generalforsamling, at der nærmest var kaotiske forhold i medlemskartoteket, hvilket betød at nogle fik informationer de ikke havde ret til, mens andre intet fik. Derudover var mange adgange blokeret i en sådan grad at det har krævet hjælp udefra for at få løst op. Foreningens hjemmeside var desværre heller ikke i en sådan stand at vi synes vi kunne være bekendt at bruge den.

Vi har derfor engageret en revisor    til at hjælpe os med at få orden i tingene og ikke mindst medlemskartoteket.

Det er midt i al kaos lykkedes at få etableret en fuldtallig bestyrelse, hvilket jeg som formand er særdeles glad for, således at bestyrelsen nu består af 5 medlemmer + 1 suppleant.

Det er også lykkedes at få hjemmesiden til at fungere, idet vi har reduceret anvendelsesmulighederne væsentligt, således at forstå at det der hed ” log ind for bestyrelsen ”, og den side hvor man kunne skrive debatindlæg er fjernet, foruden medlemskartoteket.

Log ind klarer vi os fint foruden, idet vi sagtens kan finde ud af at kommunikere på anden vis. Debatsiden henviser vi Fase Book, hvor der alligevel foregår meningsudvekslinger. Medlemskartoteket har vi kørende et andet sted, nemlig hos revisoren og Master Card (dem som administrerer betalingsservice). Så alt i alt er administrationen ved at være velfungerende.

Med hensyn til Havnsø Parkvej, har Kalundborg Kommune gennem de senere år ment at det var dem som rådede over vejen, både hvad angik vedligehold, men ikke mindst hvad der skal ske med hensyn til hastighed, skiltning, udbygning m.v. Det har dog vist sig, efter mere end 1 års venten på svar, at de har begået en fejl, idet de har erkendt at Havnsø Parkvej er en privat fællesvej ejet af Grundejerforeningen Havnsø Park med alt hvad det nu medfører, hvilket er det samme som da vejen og udstykningen blev anlagt i 1977.

Vi har fra bestyrelsens side fået den tilladte hastighed på vejen sat ned til 60km/t, ligesom på Paralelvej, hvilket er bedre end de hidtige 80 km/t

Vi er fra bestyrelsens side ikke indstillet på, at der skal etableres chikaner på vejen, da disse for at kunne opfylde færdselsloven skal placeres på en sådan måde at de ingen effekt har.

Med hensyn til bump, har bestyrelsen ikke truffet nogen indstilling på nuværende.

I bestyrelsen har vi drøftet om vi ser nogle muligheder for at øge biodiversiteten i vores område.

Vi har holdt møde med kommunen om naturfremme projekter ved Skelbakken og ved Egemarkeløbet

Egemarkeløbet, som er et kommunalt vandløb, vil senere på året, hvis det vedtages f kommunalbestyrelsen gennemgå en ændring, som betyder at der skal etableres gydepladser for ørreder m.v. Dertil skal der udlægges nogle sten i vandløbet for at etablere gemmesteder for fisk og andet, samt gøre bunden smallere, således at gennemstrømningshastigheden øges. Alt dette finanseres af sportsfiskerne sammen med Kalundborg Kommune og arbejdet udføres af ” Grus banden ”

Ved vejen Skelbakken foreslår vi udplantet et antal enkeltstående træer på arealet mod syd, se bestyrelsens forslag nr. 1, bilag nr. 4

På den nordlige side af vejen Skelbakken foreslås forskellige tiltag som skal øge biodiversiteten. Se bestyrelsens forslag nr. 2, bilag nr. 5

Den tidligere bestyrelse fik foretaget en renovering af drænledningen fra rensebrønden ved Skelbakken, gennem stien til fællesarealet til rensebrønden ud for Egemarken 24/28, og videre til rensebrønden midt på fællesarealet mellem Egemarken og Granbakken til en pris af ca. kr. 90.000. Dette synes den nuværende bestyrelse lyder dyrt, idet en stor del af ledningen kun er 12 år gammel og anlagt i plast rør. Derfor har vi taget kontakt til entreprenøren for at få belyst på hvilket grundlag renoveringen er foretaget. Vi har fået oplyst at dele af renoveringen skyldes at den gamle del af ledningen, bestående af gamle ler rør var faldet sammen 2 steder, og at der var 1 lunke på plast ledningen. Med den nuværende bestyrelses kendskab til drænledninger, er vi overbeviste om at disse ”skader” kunne være udbedret for kr. 25-30.000. Derfor har bestyrelsen valgt at iværksætte en undersøgelse af kvaliteten af det udførte arbejde. Denne undersøgelse har vist, at der er nedlagt tætte plastrør i en størrelse, som gør at gennemstrømningshastigheden bliver væsentlig reduceret, og ydermere har man valgt at lægge rør som overhovedet ikke kan af dræne noget som helst. Derudover viser undersøgelsen at der på den samlede strækning på ca. 120m findes i alt 12 lunker (en lunke er en forsætning af røret, som betyder at det ikke bliver tømt for vand, men til gængæld giver plads for aflejringer at materiale, som med mellemrum skal bortspules). Dette har vi forelagt entreprenøren med krav om at ledningen bliver rettet op og reetableret som drænledning på hans regning. Det kan oplyses at der er indgået et forlig, som betyder at entreprenøren i uge 17 vender tilbage og retter lunkerne ud. Endvidere skal entreprenøren bekoste en kontrol TV- inspektion senere på året, som skal vise om arbejdet er udført godt nok. Ellers må han på den igen.

Grusvejene har sidst på året fået tilkørt i alt 120 tons sten af mindre størrelse, for at øge forholdet mellem grus og sten. Dette vil medføre t vejene bliver mere faste og stabile, og dermed får større immunitet overfor huller og dermed mindre tilbøjelighed for at ende som mudder.

På bestyrelsens vegne

Anders Skafte

Bilag 2.

Bilag 3.

Bestyrelsens forslag nr. 1 til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Havnsø Park d. 09. april 2022    Forslag om plantning af enkeltstående træer

Bestyrelsen foreslår at der på fællesarealet på højre side af vejen Skelbakken, ud mod Mellemvænget plantes 11 enkeltstående træer, bestående af 6 stk. egetræer, 3 ægte kastanje og 2 kirsebærtræer.

Hvis dette vedtages vil græsset fra sæson 2023 ikke blive slået, på nær et bælte på 3 m fra skel. Der vil dog blive slået et antal spor på arealet, ligesom der vil blive slået under træerne, og sikret disse mod skader fra rådyr m.v.

Bilag 4.

Bestyrelsens forslag nr. 2 til generalforsamlingen i Grundejerforeningen Havnsø Park d. 09. april 2022      Forslag om diverse naturfremme foranstaltninger på fællesarealet syd for vejen Skelbakken

Forslaget deles op i flere enkeltforslag, nemlig:

  1. Etablering af blomstereng
  2. Etablering af jordvold
  3. Etablering af stenbunke
  4. Etablering af insekt hotel

Ad.1

Bestyrelsen foreslår at der etableres en blomstereng på ca. 260 m2 på arealet nordvest for de eksisterende rønnetræer. Denne etableres ved at græstørven fjernes i divergerende dybde på 10 – 30 cm, hvorefter der udsås en flerårig blomsterblanding. Den jord og græstørv som fjernes anvendes i næste enkeltpunkt, nemlig

Ad.2

Den afgravede jord anvendes til etablering af en jordvold i ca. 50 cm. højde langs skellet til Mellemvænget 18 i en længde af ca. 40 m

AD.3

Etablering af en stenbunke ved hjørnet af Mellemvænget / Skelbakken. Denne stenbunke skal indeholde sten af divergerende størrelse og have et omfang af ca. 10 – 15 m3

AD.4

Etablering af et min. 1kvm. Insekthotel i det østlige hjørne

Disse forslag skal ses i en sammenhæng, men kan etableres hver for sig, derfor er de opdelt og kan vedtages / forkastes enkeltvis.

Der vil fortsat ske nogen form for græsslåning af arealet, men meget af denne vil være i form af stier.

Bilag 6.

BUDGET  HAVNSØ PARK GUNDEJERFORENING    ÅR 2022Kr.
  
INDTÆGTER:263.000
Medlemskontingenter2.000
Div. Indtægter254.663
kassebeholdning pr. 01.01.2022 
  
Til rådighed  2022519.663
  
UDGIFTER: 
vedligehold veje inkl. Vinterberedskab40.000
veligeholdelse af Havnsø Parkvej30.000
Beplantning  fællesarealer45.000
græsslåning  fællesarealer50.000
Dræn og el pumper50.000
Generalforsamling og best. møder25.000
Administration9.000
Forsikring4.000
Divrese udgifter2.000
Telefon og data2.000
Gebyrer2.500
Hjemmeside4.000
Porto2.000
Kørsel3.000
Bestyrelsens forslag nr. 115.000
Bestyrelsens forslag nr. 235.000
  
UDGIFTER  I ALT318.500
  
ESTIMERET:   kassebeholdning 31.12.2022201.163
Dette indlæg blev udgivet i Bestyrelsen, Nyheder. Bogmærk permalinket.